Emotsioonide juhtimine - vaatenurk juhile

Juhi mõju on emotsionaalsetes protsessides kõige kriitilisema väärtusega. Juhi suutlikkusest tulla toime ärevuse ja pingega, sõltub kogu ülejäänud organisatsiooni võime hallata emotsionaalset survet.

Juhi coaching võimaldab saada teadlikuks organisatsiooni emotsionaalsest süstemist, selles toimivatest emotsionaalsetest protsessidest ja enda rollist nendes. Teadvustada enda tüüpilisi käitumismustreid ning leida viise emotsionaalse reaktiivsuse vähendamiseks. Teadlikkus emotsionaalsetest protsessidest võimaldab märgata neist tingitud reaktsioone ja nendega tõhusamal toime tulla.

Emotsioonide juhtimine meeskonnas

Emotsionaalsed protsessid seovad organisatsiooni liikmed ühtseks süsteemiks, milles iga liige mõjutab kõigi teiste liikmete emotsionaalset toimimist.

Organsatsiooni süsteemne coaching võimaldab meeskonnal saada teadlikuks oma emotsionaalsetest seostest ja nendest tulenevatest reaktsioonidest. Võimaldab leida viise mittetoimivate suhtemustrite muutmiseks ja uute, koostööks vajalike käitumiste ja kokkulepete loomiseks.

Emotsioonide juhtimine töötajale

Muutuste-, pinge- ja stressi tulemusena intensiivistuvad inimeste automaatsed reaktsioonid ja mittefunktsionaalsed  käitumismustrid. 

Töötaja coaching annab inimesele võimaluse teadvustada oma tüüpilisi emotsionaalseid reaktsioone, selgitada nende põhjuseid ja leida viise tasakaalu loomiseks.

Emotsioonide juhtimine