Psühholoogiline nõustamine

Vajadus psühholoogilise nõustamise või -toe järgi võib tekkida kui organisatsioonis või seda ümbritsevas keskkonnas toimuvad olulised muutused või leiavad aset muud, töötajate turvatunnet olulisel määral mõjutavad sündmused. Juhtumid, mis tõstavad ärevust,  tekitavad stressi ja pingeid.

Sageli jääb taolistes olukordades organisatsiooni enda ressursist ja teadmistest väheseks. Sellistel hetkedel on hea kui eksisteerib partner, kes aitab selliste olukordadega hakkama saada. Sageli vajavad töötajad lihtsalt ärakuulamist neutraalse isiku poolt. 

  • Töötajate psühholoogiline nõustamine
  • Lahkumisvestluste läbiviimine
  • Toimetulek organisatsioonisiseste konfliktide ja pingetega 

Hetkeolukorrast lähtuvalt teostame nõustamist ka interneti teel!

Juhi coaching - emotsioonide juhtimine

Juhi mõju on emotsionaalsetes protsessides kõige kriitilisema väärtusega. Juhi suutlikkusest tulla toime ärevuse ja pingega, sõltub kogu ülejäänud organisatsiooni võime hallata emotsionaalset survet.

Juhi coaching võimaldab saada teadlikuks organisatsiooni emotsionaalsest süstemist, selles toimivatest emotsionaalsetest protsessidest ja enda rollist nendes. Teadvustada enda tüüpilisi käitumismustreid ning leida viise emotsionaalse reaktiivsuse vähendamiseks. Teadlikkus emotsionaalsetest protsessidest võimaldab märgata neist tingitud reaktsioone ja nendega tõhusamal toime tulla.

Emotsioonide juhtimine meeskonnas

Emotsionaalsed protsessid seovad organisatsiooni liikmed ühtseks süsteemiks, milles iga liige mõjutab kõigi teiste liikmete emotsionaalset toimimist.

Organsatsiooni süsteemne coaching võimaldab meeskonnal saada teadlikuks oma emotsionaalsetest seostest ja nendest tulenevatest reaktsioonidest. Võimaldab leida viise mittetoimivate suhtemustrite muutmiseks ja uute, koostööks vajalike käitumiste ja kokkulepete loomiseks.

Töötajate coaching  

Muutuste-, pinge- ja stressi tulemusena intensiivistuvad inimeste automaatsed reaktsioonid ja mittefunktsionaalsed  käitumismustrid. 

Töötaja coaching annab inimesele võimaluse teadvustada oma tüüpilisi emotsionaalseid reaktsioone, selgitada nende põhjuseid ja leida viise tasakaalu loomiseks.


Emotsioonide juhtimine